Verzuim

Wat zijn de gevolgen als een van de partijen zijn onderhouds- of herstellingsplicht niet nakomt?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Soms komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na. De tegenpartij kan die dan per aangetekende brief aanmanen om dat toch nog te doen. Helpt dat niet? Dan kan hij naar de vrederechter trekken om:

  • een volledige en eenvoudige uitvoering van het contract te vragen
  • het contract te laten ontbinden
  • in beide gevallen, schadevergoeding en interesten te eisen.

De rechter bepaalt de gevolgen voor wie in fout is:

  • De huurder betaalt een wederverhuringsvergoeding.
  • De verhuurder betaalt een schadevergoeding.

Een clausule in het contract over de ontbinding van de overeenkomst is nietig. Alleen een rechter mag daarover uitspraak doen.